Archive

Archive for the ‘Codeigniter’ Category

Codeigniter insert dữ liệu copy từ file word

 

Codeginiter

Giải xử bạn có một trường (field) cho phép người dùng upload nội dung copy từ file word…thường một số định dạng copy từ word, lưu vào CSDL MySQL sẽ bị lỗi font tiếng việt.

Lúc này bạn gọi lớp text helper của Codeigniter để tránh trường hợp trên.

 

// Controller

$product_description = $this->input->post(‘product_description’);

// Trước khi insert field product_descript các bạn hạy gọi hàm sau để tránh trường hợp bị bể font tiếng việt

$this->load->helper(‘text’);
$product_description = ascii_to_entities($product_description);

 

Xem thêm thông tin tại đây: http://codeigniter.com/user_guide/helpers/text_helper.html

 

PHP Developer

nhantam

Advertisements

Codeigniter get last insert_id

Codeigniter lấy giá trị last insert_id
Ví dụ: Một trường hợp lấy giá trị insert_id bị lỗi

$this->db->insert($this->_table, $params);

//get last inserted $inserId = -1;

$inserId = $this->db->insert_id();

//insertId có giá trị khi:
– Table phải thiết kế primary key là Auto Increment

Ví dụ: CREATE TABLE `products` ( `prId` BIGINT(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, …vv)

//Ngược lại insertId sẽ không có giá trị:

– Nếu bạn thiết kế Primary key không ở chế độ Auto Increment

Codeigniter pdf libraries (php export pdf Unicode/UTF8 – Vietnamese)

Thêm mPDF libraries cho Codeigniter Framework, xuất file pdf Tiếng Việt có dấu (pdf Unicode/utf8)

Step 1:  Download mPDF tại địa chỉ URL: http://www.mpdf1.com/mpdf/download

Step 2:  Giải nén (uncompress) thư viện mPDF vào thư  mục libraries của Codeigniter như  sau:
your_project/system/application/libraries/mpdf/ (uncompress mpdf)

Step 3: Tạo file để gọi các lớp trong thư viện mpdf như  sau:


Sau đó lưu (Save) tại đường dẫn sau:
your_project/system/application/libraries/Mpdf.php
Step 4: Sử dụng

$html = "Cho ví dụ minh họa";
$this->load->library('Mpdf');
$mpdf = new Pdf();
$mpdf->useAdobeCJK = true;
$mpdf->SetAutoFont(AUTOFONT_ALL);
$mpdf->WriteHTML($html);
$save_file = $dir_bill.$filename.'.pdf';
$mpdf->Output(); //Neu xuat ra file $mpdf->Output('dir/ten_file_pdf', 'F');


nhantam
PHP Developer
Chuyên Thiết kế web bán hàng

Codeigniter Framework lấy dữ liệu dạng get (url)

 

Codeigniter framework lấy dự liệu dạng get

Ví dụ:
Ta có url = http://www.noithatdatviet.vn/test.php?r=234&p=10 

Code:

$url = parse_url($_SERVER[‘REQUEST_URI’]);
parse_str($url[‘query’], $params);
print_r($params[‘r’]) //output 234
print_r($params[‘p’]) //output 10