Archive

Archive for the ‘Nodejs’ Category

Một số cách gọi file, hàm trong nodejs

Ví dụ:

lib.js


(function () {
  functionOne = function() {
    return 'Panpic.vn Xin chào';
  }

  functionThree = function(firstName) {
    return firstName +' là lập trình viên Node js';
  }

  name = "BangAndre";
  myProject = {
      title: 'Thiết kế web Node.JS với Panpic.vn',
      funcFour: function() {
        return console.log('internal funcFour() called here');
      }
  }
})();

Read more…

Advertisements

Ví dụ nodejs request API call back

Ví dụ bạn gọi API trong nodejs & xem dữ liệu API đó trả về


var querystring = require('querystring');
var http = require('http');

const postData = querystring.stringify({
 'text': 'Hello' /*Tham số tùy vào từng API*/
});

const options = {
 hostname: 'panpic.vn' /*or IP 105.100.100.14*/,
 port: 3000,
 path: '/api/message',
 method: 'POST',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
  'Content-Length': Buffer.byteLength(postData)
 }
};

const req = http.request(options, (res) => {
 console.log(`STATUS: ${res.statusCode}`);
 console.log(`HEADERS: ${JSON.stringify(res.headers)}`);
 res.setEncoding('utf8');
 res.on('data', (chunk) => {
  console.log(`BODY: ${chunk}`);
 });
 res.on('end', () => {
  console.log('No more data in response.');
 });
});

req.on('error', (e) => {
 console.error(`problem with request: ${e.message}`);
});

// write data to request body
req.write(postData);
req.end();

Read more…

Học Nodejs web server với http có params

Ví dụ: Khi có ai truy cập web server với port 8080 thì sẽ trả về câu thông báo “Lập trình web Panpic.vn”

Các bạn tạo file webserver.js


var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
res.end("Lập trình web Panpic.vn");
}).listen(8080);

Test:
– Khởi động chế độ nền của nodejs với câu lệnh: node webserver.js
– Mở trình duyệt web Chrome gõ: http://localhost:8080 // Xem màn hình xuất ra thông tin

Read more…

Node js đọc file json

Ví dụ:
Chúng ta có file config.json

{
“age”: 20,
“name”: “Bang Andre”,
“company”: “Panpic”
}

Code nodejs đọc file readfile.js

let conf = fs.readFileSync( “./config.json”, “utf-8” );
conf = JSON.parse( conf );
console.log( conf);
hoặc truy xuất phần tử của mảng: console.log( conf[‘age’] );

 

nhantam
Lập trình viên Nodejs
http://www.panpic.vn

Categories: Nodejs Tags:

Lập trình OOP với Nodejs

Ví dụ 2: tạo file oop.js

 

// OOP

var person = {
ho: “Bang”,
ten: “Andre”,
sinhvien: function(){
console.log(“Chao ban “+ this.ho +” “+this.ten);
}
}

person.sinhvien();

console.log( person[“ten”] );

Test:
Mở comment git bash here: node oop.js

 

Ví dụ 2:

function SinhVien(ten, hocphi) {
this.Ten = ten;
this.Hocphi = hocphi;
}

KhoaHoc.prototype.mota = function() {
console.log(“Hello “+this.Ten + ” “+this.Hocphi);
}

var nodejs = new SinhVien(“Lap tirnh nodejs”, 8000);
nodejs.mota();

 

Test:
Mở comment git bash here: node oop.js

Categories: Nodejs