Archive

Posts Tagged ‘get content tiny MCE Editor’

Lấy dữ liệu từ field sử dụng tinyMCE Editor

html: <textarea id="myeditorid" name="myeditorid">noi dung bai viet</textarea> 
javascript: var text = tinyMCE.get('myeditorid').getContent();
Trường hợp field "myeditorid" có dữ liệu text là tiếng Việt nếu dùng hàm trên font sẽ biến dạng mặc dù khai báo langs/vi.js download từ http://tinymce.moxiecode.com/i18n/index.php?ctrl=lang&act=download&pr_id=1 nhưng vẫn lỗi font. Khi đó các bạn dùng hàm sau:

javascript:
function getText(){
	var content = "", body = tinyMCE.activeEditor.getDoc().body;

	if(body.textContent) content = body.textContent; // Mozilla (Gecko)
	if(body.innerText) content = body.innerText; // Internet Explorer
	if(content == "") content = tinyMCE.activeEditor.getContent(); // other browsers

	content = content.replace(/<\/?[^>]+>/g, "");
	alert(content);
}
var text = getText();
Advertisements