Archive

Posts Tagged ‘xampp allow ending php5’

Câu hình xampp cho phép chạy file.php5, php4, php3…

mở file httpd.conf
C:/xampp/apache/conf/httpd.conf

tìm dòng: AddType application/x-httpd-php .php .html 

Thay đổi thêm biên dịch file.php5…

AddType application/x-httpd-php .php .php5 .html

Hoặc có thể đổi tên file nào khác.

Advertisements
Categories: PHP Tags: