Archive

Posts Tagged ‘back url’

go back url với PHP

Tạo link liên kết trở lại trang trước đó với PHP

Với javascript chung ta có:

<input type="button" value="Go Back" onclick="history.back(-1);" /> 
hoặc <input type="button" value="Go Back" onclick="history.history.go(-1);" />

 
Với PHP: 
$url = htmlspecialchars($_SERVER['HTTP_REFERER']);  
echo "<a href='$url'>Go Back</a>"; 
Bạn có thể sử dụng vào các ứng dụng đăng nhập(login) để tự động trở về trang trước đó.

Advertisements
Categories: PHP Tags: