Archive

Posts Tagged ‘centos php crontab’

CentOS php crontab, wget cron job

1/ Cron & cron tab
– Cron cho phép thiết lập các tác vụ một các tự động.
– Crontab là file chứa lịch biểu.

2/ Cron làm việc như thế nào ?

– Các lệnh thường dùng:
+ tạo hoặc sửa cron schedule: crontab -e
khi màn hình hiện ra, nhẫn phím a để viết hoặc sửa / sau khi làm xong nhấm phím Esc / sau đó gõ dấu hai chấm và wq (:wq để lưu lại & thoát)
+ kiểm tra & hiển thị danh sách các cron: crontab -l
+ Xoá: crontab -r
+ Thông báo trước khi xóa: crontab -i

– Thời gian biểu thực thi:
* * * * * command to be executed
– – – – –
| | | | |
| | | | —– Day of week (0 – 7) (Sunday=0 or 7)
| | | ——- Month (1 – 12)
| | ——— Day of month (1 – 31)
| ———– Hour (0 – 23)
————- Minute (0 – 59)

3/ Ví dụ tôi tạo một cron gọi thực thi một file.php với đường dẫn domain như sau:

– tạo file: testcron.php
// Phai testcron.php có nội dung là các lệnh hàm php làm việc gì đó tùy ý bạn.

– tạo cron
# crontab -e

# test crontab
*/1 * * * * /usr/bin/wget -q http://www.my_domain.com/testcron.php 2>&1

// schedule trên sẽ chạy 1 lần / 1 phút gọi file testcron.php

// nhấm phím Esc
// sau đó :wq để lưu vào thoát

nhantam
Web Developer

Advertisements