Archive

Posts Tagged ‘SQL join’

MySQL lấy những thành viên chưa mua sản phẩm nào (LEFT JOIN)

ví dụ ta có 2 bảng dữ  liệu

member()
memID    Name
  1       Nguyen
    2      Tran
    3      Ly

order_product()
ID  memID  product
1     1                  sp1
2     3                 sp2

 

Yêu cầu: truy vấn lấy ra member chưa mua sản phẩm nào. Tối ưu câu truy cấn MySQL với LEFT JOIN

SELECT  member.FROM   member LEFT  JOIN order_product 
ON     member.memberID= order_product.memberID 
WHERE   order_product.memberID IS NULL;

//output
memID    Name
      2      Tran

Advertisements
Categories: MySQL Tags: ,