Archive

Posts Tagged ‘Xử lý chuỗi’

Xử lý chuỗi trong Smarty Template (expload smarty)

Giới thiệu một vài phương thức xử lý chuỗi với Smarty template
1. Cắt chuỗi theo điều kiện nào đó

Ví dụ:

Dùng hàm expload như  trong PHP cắt địa chỉ email: thandongdv2004@yahoo.com, lấy phần trước dấu @ (thandongdv2004)

file.php:

  • $this->view->assign(’email’, ‘thandongdv2004@yahoo.com’);

file template:

  • {assign var=mail value=”@”|explode:$email}
  • {$mail.0} //output thandongdv2004
  • {$mail.1}  //output yahoo.com
Advertisements