Home > PHP > Khắc phục lỗi truy cập PHPMyAdmin on Xampp – Mac or Windows

Khắc phục lỗi truy cập PHPMyAdmin on Xampp – Mac or Windows

Khi bạn truy cập http//localhost/phpmyadmin đôi khi bạn gặp thông báo sau:

Wrong permissions on configuration file, should not be world writable!

Cách giải quyết như sau:

 

Đối với hệ điều hành Linux:
chmod 0755 config.inc.php
Đối với Windows, Mac:
Mở file ../phpmyadmin/config.inc.php
$cfg['CheckConfigurationPermissions'] = false;

Sẽ hết lỗi trên
Chúc các bạn thành công

nhantam
Vietnam web design company

Categories: PHP Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: