Home > Jquery, Scripts > Jquery trigger khi toàn bộ dự liệu trên website được load

Jquery trigger khi toàn bộ dự liệu trên website được load

Có yêu cầu đặt ra, làm thế nào để chạy một đoạn script giải quyết một công việc AAA, trong công việc AAA có công việc con là A11, A11 được được thực thi bằng câu lệnh jquery(cậu lệnh A11 được thược thi khi website đã load). Vậy bây giờ làm thế nào để biết toàn bộ các script trên website đã load (đã chạy & thực thi) ?


$( document ).ready(function() {

	$(window).load(function(){
            //do somting
	});
	
});	

// Window load sẽ chạy khi tất cả các script đã được thực thi

 

# Hoặc các bạn có thể dùng trigger của javascript, jquery thực thi câu lệnh sau thời gian 5 giâywindow.setInterval( process_img , 5000);


 
nhantam
Web Developer

thiet ke web

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: