Home > Wordpress > WordPress disable menu admin bar, help, ..etc

WordPress disable menu admin bar, help, ..etc

Khi release một website được viết trên nền WordPress, các bạn đã biết trong wp-admin có rất nhiều thành phần chỉ phù hợp khi làm việc với môi trường developer (cho lập trình viên) / khi giao website cho khách hàng, chúng ta nên ẩn nó đi để tránh khách hàng không hiểu hoặc mày mò vô tình làm bể cấu trúc giao diện

bài viết nhantam hướng dẫn remove admin menu bar & một số thành phần khác, các đoạn code sau các bạn thêm vào file functions.php trong theme của các  bạn

# Remove menu admin bar tại trang wp-admin


/**
* Admin remove notice update
*/
add_action('after_setup_theme','remove_core_updates');
function remove_core_updates()
{
if(! current_user_can('update_core')){return;}
add_action('init', create_function('$a',"remove_action( 'init', 'wp_version_check' );"),2);
add_filter('pre_option_update_core','__return_null');
add_filter('pre_site_transient_update_core','__return_null');
}

# Remove menu admin bar tai trang giao diện người dùng


show_admin_bar(false);

# Remove menu help của wordpress tại wp-admin


/*
Plugin Name: Remove Admin Help Tabs
*/
add_filter( 'contextual_help', 'mycontext_remove_help', 999, 3 );
function mycontext_remove_help($old_help, $screen_id, $screen){
$screen->remove_help_tabs();
return $old_help;
}

Lưu ý code trên chỉ phù hợp với WordPress version >= 3.0 trở lên

nhantam
Vietnam web design company

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: