Home > Zend framework > zend db update theo 2 điều kiện

zend db update theo 2 điều kiện

Khi sử dụng zend_db có đôi khi gặp các bài toàn về update CSDL theo 2 điều kiện, một phát biểu mysql thông


UPDATE products SET product_name='ten san pham' WHERE id=1 AND category_id = 2

Nhưng khi sử dụng lớp zend db chúng ta đưa điều kiện sau WHERE như thế nào để zend_db hiểu


$data = array('product_name'=>'ten san pham');
$where[] = "id = '1'";
$where[] = "category_id = '1'";
$this->_db->update('products', $data, $where);
// Các bạn lưu ý từng dấu ' & " cho đúng

Chúc thành công

nhantam
PHP Developer
Web design & development in Ho Chi Minh (Saigon), Vietnam

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: