Home > Database, MySQL > Cách truy vấn lẫy giữ liệu vòng tròn – mysql query prev next row

Cách truy vấn lẫy giữ liệu vòng tròn – mysql query prev next row

Giả sử chúng ta có CSDL như sau


CREATE TABLE Product
	(`id` int, `value` int)
;
	
INSERT INTO Product
	(`id`, `value`)
VALUES
	(1, 100),
	(2, 150),
	(3, 200),
	(4, 250),
	(5, 300)
;

Yều cầu:
bài toàn yêu cầu chúng ta truy vấn MySQL lấy id theo thứ tự vòng tròn từ 1 đến 5

MySQl Query:


SELECT t.id, first_id, prev_id, next_id 
FROM
(
  	SELECT t.id, 
  	(
		SELECT id FROM Product ORDER BY id ASC LIMIT 1
  	) first_id,
  	(
		SELECT id FROM Product WHERE id  t.id ORDER BY id LIMIT 1
  	) next_id
	FROM Productt WHERE t.id = 3
) t 
LEFT JOIN Productp ON t.prev_id = p.id 
LEFT JOIN Productn ON t.next_id = n.id 

Kế quả truy vấn – Result:

| ID |FIRST_ID| PREV_ID | NEXT_ID |
|—-|————|————- |————-|
| 3  |        1     |      2         |     4          |

Chúc các bạn thành công

nhantam
Web Developer, PHP Developer
thiết kế web

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: