Home > Jquery > Jquery form processing

Jquery form processing

Một số thao tác trên form với Jquery

Khi làm việc với form upload dữ liệu, các lập trình viên có rất nhiều thao các khác nhau, yêu cầu xử lý form, ví dụ như các sự kiện; form action, input name click, lấy dữ liệu của radio checkbox (checked), …vv

Hôm nay nhantam giới thiệu một số thao tác cơ ban hay sử dụng của jquery

ví dụ: chúng ta có form html sau:

from name="form_product" id="form_production" action="upload.php"

input type="radio" name="verify" value="2" checked="checked" /> Verify
input type="radio" name="verify" value="1" /> Suppend

Product: input type="text" name="product" value=""
Quantity: input type="text" name="quantity" value=""

input type="button" name="btn_submit" value=" Upload "
...ect
/form

1. Yêu cầu lấy giá trị của radio box name=”verify”:

var verify = $('#verify input:checked').val();

2. Bắt sự kiện click radio box name=”verify”

$('input:radio[name=verify]').click(function() {
// lam viec gi do
});

3. Thay đổi url action của form form_production

$("#form_production").attr("action", test.php);

4. Query format number


function formatNumber (num) {
    return num.toString().replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "$1,")
}

// Testing

alert(formatNumber(2800));      // 2,800
alert(formatNumber(102800));    // 102,800
alert(formatNumber(222102800)); // 222,102,800

5. Còn tiếp
…..

nhantam
PHP Developer

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: