Home > Thơ Văn > php strtolower utf8 với tiếng Việt

php strtolower utf8 với tiếng Việt

php strtolower utf8

Khi chuyển chỗn chữ thường thành chữ hoa & chữ hoa thanh chữ thường, nếu các bạn dùng strtoupper hay strtolower sẽ bị bể dấu. PHP cung cấp một hàm chuyển đổi mà không bị bể dẫu.


$str = "CÔNG TY THIẾT KẾ WEB PANPIC";

nêu các bạn dùng strtolower($str);
// ouput sẽ bị bể font c��ng ty thiẾt kẾ web panpic

Các bạn dùng hàm mb_strtolower như sau:


echo mb_strtolower($str, 'UTF-8');

// output công ty thiết kế web panpic

Chúc các bạn thành công

nhantam
PHP Developer

Advertisements
Categories: Thơ Văn
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: