Home > Jquery, PHP, Scripts > Cách làm tròn số với ngôn ngữ PHP & Javascript

Cách làm tròn số với ngôn ngữ PHP & Javascript

Cách làm tròn số hay một số phương thức toàn học với PHP & Javascript   1. Cách làm tròn với PHP


Hàm FLOOR // Lấy phần nguyên -  echo FLOOR(3.4) //output 3
Hàm ROUND // Làm tròn xuống -  echo ROUND(3.4) //output 3
Hàm CEIL  // Làm tròn lên - echo CEIL(3.14) //output 4

// nhìn ví dụ echo ở trên các bạn lầm tưởng FLOOR & ROUND giống nhau, nhưng khi hoán đổi các số âm thì sẽ cho ra kết quả khác nhau 2. Cách làm tròn với Javascript Tương tự như PHP, Javascript cũng cung cấp sẵn một số hàm xử lý số


script type="text/javascript" language="javascript"
var myNumber = 19564.556
console.log("Lấy giá trị tuyệt đối: " + Math.abs(myNumber));
console.log("Làm tròn lên: " + Math.ceil(myNumber));
console.log("Làm tròn xuống: " + Math.floor(myNumber));
console.log("Trả về logarit: " + Math.log(myNumber));
console.log("Trả về căn bậc hai: " + Math.sqrt(myNumber));
/ script
3. Cách làm tròng giá trị sau dấu chấm với javascript

 
script type="text/javascript" language="javascript"
 
x =  36.469999999
 
var n = parseFloat(x); x = Math.round(n * 1000)/1000; alert( x ); // 36.47
 
/ script
Chúc các bạn thành công
nhantam PHP Developer thiết kế web
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: