Home > Smarty > Smarty đăng ký đối tượng xử lý ở file template engine

Smarty đăng ký đối tượng xử lý ở file template engine

Khi bạn muốn gọi một class hoặc phương thức tại file template engine (file.tpl) thì làm như thế nào (Smarty register object for file  template engine) ?

Hiện tại mô hình code chuẩn theo MVC đang rất thịnh hành hầu như áp dụng ở tất cả các ngôn ngữ lập trình, ở đây nhantam sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký một class php hoặc một phương thức được gọi & xử lý ở file template engine (lớp Viewer trong MVC)

Bạn có một lớp PHP đặt tên class product


class product
{

function slide()
{
//coding lam gi do
}

}

 

Bình thường các bạn sẽ dùng phương thức assign của smarty để khai báo data cho file template engine như:

controller:


$product = new product();
$smarty->assign('slide',  $product->slide() );

Viewer (template engine):


{$slide}

Trong một số trường hợp bạn cần gọi hàm slide ở file template engine thì làm như thế nào ?

controller:


$product = new product();
$regObj = $smarty->getEngine();
$regObj->assign_by_ref('product ',  $product );

 

Viewer (template engine):


{$product->slide()}

 

Chúc các bạn thành công

nhantam
Thiết kế web Panpic Technology

 

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: