Home > Zend framework > zend framewok query insert update longtext

zend framewok query insert update longtext

Zend Framework v1.5 + PHP + MySQL

Trong một vài trường hợp, trang web có dữ liệu lớn, trường dữ liệu lưu trữ dạng text lớn hiện tại của MySQL có kiểu dữ liệu là longtext.

Nếu bạn nào sử dụng zend framework version 1 & dung getAdapter insert hoặc update dữ liệu, thường các bạn phát biểu câu truy vấn dạng:


$sql = "INSERT INTO products(id, content) VALUES(1, '.....')" or $sql = "UPDATE FROM product SET ..."
$this->getAdapter()->query($sql);

Câu phát biểu trên sẽ không thể cập nhật được nếu dữ liệu trường content là quá lớn (trường hợp chạy trên linux).

Để có thể update hoặc insert các bạn thay bằng câu phát biểu sau:


$this->getAdapter()->getConnection()->query($sql);

Chúc các bạn thành công

PHP Developer
nhantam

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: