Home > PHP, Wordpress > mysql order by longtext

mysql order by longtext

ví dụ: Chúng ta có một bảng dử liệu có nhiều trường, chúng ta muốn sắp xếp 1 trường dự liệu dạng longtext

cụ thể như table wordpress: wp_postmeta()

meta_id            BIGINT
….
meta_value   LONGTEXT

dự liệu:

meta_id  meta_value
1                    abc
2                   1
2                   3
3                   2

Chúng ta làmthế nào để truy vấn bảng dự liệu wp_postmeta() & sắp xếp dữ liệu xuất ra theo thứ tự meta_value từ nhỏ tới lớn (1-3)

Các bạn phát biểu truy vấn như sau:


SELECT * FROM wp_postmeta ORDER BY CAST(`meta_value` AS DECIMAL) ASC

// dự liệu sẽ xuất ra như sau
meta_id  meta_value
1                   abc
2                  1
3                   2
2                   3

 

Chúc các bạn thành công

PHP Developer
nhantam

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: