Home > Wordpress > Cách truy vấn mysql với add meta box trong wordpress

Cách truy vấn mysql với add meta box trong wordpress

Phần 2 tiếp theo của bài viết phần 1 tại link:

https://webdesignviet.wordpress.com/2013/10/29/them-field-trong-wordpress-post-add-meta-box/

Để tiếp tục phần 2, các bạn lưu ý đọc lại link tại phần 1

nhantam sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn để lấy ra dữ liệu từ trường add meta box trong Admin tại phần 1

lable: Author

field name: my-meta-box

Các bạn thêm đoạn code sau vào wp-content/themes/panpic/functions.php


function author($ID)
	{
		if(empty($ID)) return ;

		global $wpdb;

		$sql = "SELECT meta_value FROM $wpdb->postmeta 
         WHERE post_id =$ID AND meta_key='my-meta-box'";

		return $wpdb->get_var($sql);

	}

Nếu code trên không rõ các bạn xem hình sau:

customize query meta box wordpress

Cách gọi hàm trên như sau:

1. Các bạn muốn lấy thông tin trường: my-meta-box khi xem thông tin chi tiết tại trang web

Ví dụ:
http://www.panpic.vn/thiet-ke-web-ban-hang-online/
(link trên là xem một mẩu tin chi tiết)

Các bạn mở trang …/wp-content/themes/my_themes/single.php

Chèn hàm author($ID) vào trong vòng lặp while như bên dưới


if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post();
  the_content();
  'By: '.author( $post->ID ).''; //gọi hàm author & xuất dữ liệu ra màn hình 
endwhile; 
endif;

Các bạn thêm echo trước dòng ‘ By: … để in ra màn hinh (vì blog của nhantam không cho đính thẻ echo)
Như vậy các bạn đã lấy được dữ liệu của field my-meta-box khi viết bài rồi.

Chúc các bạn thành công

nhantam
Panpic Technology

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: