Home > Wordpress > Truy vấn tùy chỉnh menu trong wordpress

Truy vấn tùy chỉnh menu trong wordpress

Giả sử chúng ta có cây menu trong Admin như sau:

Appearence / Menus / tên cây menu là “list_danhmuc”

customize wp_navi_menu

1. Thông thường chúng ta dùng hàm wp_navi_menu($args) để lấy xuất ra menu theo hướng mặc định của wordpress.

2. Bây giờ nhantam sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy cây menu “list_danhmuc” & tự mình tùy chỉnh html, css theo ý muốn

Tạo trang  wp-content/themes/twentytwelve/index.php

Các bạn đặt doạn code PHP sau:


$menu_name = 'list_danhmuc'; //ten cay menu
$menu = wp_get_nav_menu_object( $menu_name );
$menu_items = wp_get_nav_menu_items($menu->term_id);

foreach ($menu_items as $obj){
   echo $obj->ID; // category ID
   echo $obj->title; // category Name				
   echo $permalink = get_permalink( $obj->ID ); // category link
}

– Đến đây chúng ta kết hợp với html & css để  xuất ra menu tại giao diện theo ý muốn

PHP Developer
nhantam

công ty thiết kế web Panpic Technology

Advertisements
  1. Hieu.dev
    31/10/2014 at 16:29

    Vậy làm sao để phân biệt được đâu là parent menu đâu là sub menu vậy bạn?

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: