Home > PHP, Scripts > Tìm một giá trị có tồn tại trong chuỗi bằng PHP

Tìm một giá trị có tồn tại trong chuỗi bằng PHP

Bài toán như sau

Giả sử tôi có một chuỗi string & giá trị cần tìm như sau

$string = ‘1,4,6,8’; // chuỗi có định dạng mỗi số cách nhau 1 dấu phẩy

$gia_tri = 4; //giá trị cần tìm

yêu cầu: Tìm số 4 có tồn tại trong chuỗi $string hay không ?

Ta làm như sau:


$os = explode(",", $string); //chuyển chuỗi thành một mảng
$key = array_search($value, $os); //tìm giá trị có tồn tại trong mảng hàm php array_search các bạn tìm hiểu thêm tại link

if(isset($os[$key]) && $os[$key]==$value) {
    echo 'Có số 4 trong chuỗi';
    print_r($os[$key]);
} else {
    echo 'Không có số 4 trong chuỗi';
}

Từ ví dụ trên các bạn kết hợp với bài hướng dẫn bên mục MySQL truy vấn giá trị trong một vùng 1 tới n tại link. Để phát triển các thuật toán lưu trữ tối ưu.

PHP Developer
nhantam

Advertisements
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: