Home > PHP > Lấy giá trị từ đối tượng SimpleXMLElement Objec

Lấy giá trị từ đối tượng SimpleXMLElement Objec

Ví dụ:

Khi chúng ta đọc một rss feed dùng đối tượng SimpleXMLElement để lấy giá trị.

$feed_url = ‘http://www.web_rss_feed.com/rss’;

$content = file_get_contents($feed_url);
$x = new SimpleXmlElement($content);

foreach($x->channel->item as $entry) {

$data[‘product_id’] = $entry->product_id;
$data[‘product_title’] = $entry->product_title;

$temp[] = $data;
}

// output

Lúc này chúng ta in mảng temp

thì thấy xuất hiện như  sau:

Array ( [0] => Array ( [product_id] => 17 [product-title] => SimpleXMLElement Object ( [0] => Fossil Fuels Subsidized Much More Than Renewables )

Vậy làm thế nào để chúng ta không muốn phần tử  product_title trả về giá trị SimpleXMLElement Object ?

Có nhiều giải pháp khác nhau, ở đây nhantam giới thiệu giải pháp đơn giản như  sau:

$feed_url = ‘http://www.web_rss_feed.com/rss’;

$content = file_get_contents($feed_url);
$x = new SimpleXmlElement($content);

foreach($x->channel->item as $entry) {

$data[‘product_id’] = $entry->product_id;
$data[‘product_title’] = $entry->product_title->__toString();  //use the magic method __toString()

// or  $data[‘product_title’] = (string)$entry->product_title;

$temp[] = $data;
}

//ouput

lúc này mảng sẽ xuất ra như  sau:

Array ( [0] => Array ( [product_id] => 17 [product-title] =>  Fossil Fuels Subsidized Much More Than Renewables )

Chúc các bạn thành công

PHP Developer
nhantam

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: