Home > PHP, Smarty > phép tính toán học trong smarty template engine

phép tính toán học trong smarty template engine

Làm thế nào để tính toán trong file template engine (smarty template engine)

Ví dụ tôi có giỏ hàng 2 sản phẩm:

1/ file san_pham.php

$item = array (

1  => array(product_id=>1,  so_luong=2,  don_gia=1000),

2  => array(product_id=>2,  so_luong=1,  don_gia=3000)

)

$this->view->assign(‘items’, $items);

2/ file template engine san_pham.tpl

{foreach from=$items item=val}

{math assign=”gia_sanpham” equation=’x*y’ x=$val.so_luong y=$val.don_gia}

{$gia_sanpham} //ouput 2000, 3000

{/foreach}

Tương tự với các phép toán (công, trừ, chia) các bạn thay tại tham số equation=’x*y’

Chúc các bạn thành công

PHP Developer
nhantam

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: