Home > PHP, Thiết kế Web, Zend framework > zend rewrite router với class Zend_Controller_Router_Route_Regex

zend rewrite router với class Zend_Controller_Router_Route_Regex

Zend framework cho phép Developer customize lại URL hay cọn gọi là rewrite rout. Ở đây nhantam tôi giới thiệu giải pháp rewrite URL sử dụng class Zend_Controller_Router_Route_Regex.

Ví dụ:
Để tạo một url: http://www.myweb.com/san-pham-123-ten-san-pham.html

Bước 1:
Tạo một file routers.ini và lưu tại thư mục /application/configs/routers.ini
Nội dung file routers.ini như  sau:

[sanpham]
routes.product.type = “Zend_Controller_Router_Route_Regex”
routes.product.route = “san-pham-(\d+)-(.*).html”
routes.product.defaults.module = “default”
routes.product.defaults.controller = “product”
routes.product.defaults.action = “index”
routes.product.map.1 = “id”
routes.product.map.2 = “title”

Chú thích cho đoạn code router trên các bạn xem thêm tại trang chủ document của zend


Bước 2
:

bắt và thực thi router trên ở file /application/Bootstrap.php

protected function _initFrontController()
{

$config = new Zend_Config_Ini(APPLICATION_PATH.’/configs/routers.ini‘,  ‘sanpham‘);
$router = new Zend_Controller_Router_Rewrite();
$router = $router->addConfig($config,  ‘routes’);
$front->setRouter($router);
return $front;

}

Bước 3:

Tạo controllers product /application/default/controllers/Product.php

chú ý: default là tên module do các bạn quy định

class ProductController extends Zend_Controller_Action
{

function indexAction()
{
$id = $this->_getParam(‘id’);  //output = 123
$title = $this->_getParam(‘title’); //output = ten-san-pham

//truy van CSDL để lấy ra sản phẩm có $id = 123

}

}

Chú ý:
– Có thể làm bước nào trước tùy ý
– Nếu ứng dụng không phải multi modules thì các bạn lưu ý đường dẫn default tại bước 3.

Chúc các bạn thành công.

nhantam
PHP Developer

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: