Home > PHP, Tin học, Web Server > lighttpd rewrite thêm www vào domain

lighttpd rewrite thêm www vào domain

1/ Bạn muốn khi người dùng gõ:
yourdomain.com thì nó tự động chuyển http://www.yourdomain.com

$HTTP[“host”] =~ “^yourdomain\.com$”
{
url.redirect = ( “^/(.*)” => “http://www.yourdomain.com/$1” )
}

2/ và ngược lại ví dụ trên (muốn bỏ www tại url)

$HTTP[“host”] =~ “^www\.(.*)”
{
url.redirect = ( “^/(.*)” => “http://%1/$1” )
}

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: