Home > PHP, Smarty > Xử lý chuỗi trong Smarty Template (expload smarty)

Xử lý chuỗi trong Smarty Template (expload smarty)

Giới thiệu một vài phương thức xử lý chuỗi với Smarty template
1. Cắt chuỗi theo điều kiện nào đó

Ví dụ:

Dùng hàm expload như  trong PHP cắt địa chỉ email: thandongdv2004@yahoo.com, lấy phần trước dấu @ (thandongdv2004)

file.php:

  • $this->view->assign(’email’, ‘thandongdv2004@yahoo.com’);

file template:

  • {assign var=mail value=”@”|explode:$email}
  • {$mail.0} //output thandongdv2004
  • {$mail.1}  //output yahoo.com
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: